Doprava a platba

Dodací podmínky

 1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle následující pracovní den po dni potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem nebo v termínu uvedeném v potvrzení objednávky, případně v termínu požadovaném Odběratelem je-li pozdější než jak je uvedeno výše. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit , musí však neprodleně na tuto změnu upozornit Odběratele.
 2. Na základě žádosti Odběratele lze Odběrateli zajistit odeslání zboží v den objednání, pokud byla objednávka doručena před 10 hodinou a toto bylo Dodavatelem potvrzeno. Za tuto službu je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli navýšení ceny až do výše 10% z hodnoty objednaného zboží.
 3. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele, nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
 4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci u odběratele, je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění či jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plnění.
 5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sklad Dodavatele zveřejněný na www.capirelli.cz anebo místo plnění, uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.
 6. Náklady spojené s dodáním do místa plnění nese odběratel (Pokud není sjednáno, jinak). Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.
 7. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů.
 9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby.
 10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
 11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní. Neupozorní-li odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace.
 12. Dodavatel prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. §13 tohoto zákona je k dispozici Odběrateli na vyžádání nebo mohou být zveřejněny na elektronické adrese Prodávajícího www.capirelli.cz.
 13. Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené v zák. č. 477/2001 Sb. o obalech formou sdruženého plnění.

Platební podmínky a přechod vlastnických práv

 1. Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním zboží, nebylo-li smluvně dohodnuto jinak, nebo při jeho dodání při dodávce na dobírku.
 2. Dodavatel vyzve Odběratele k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. Proforma faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů od jejího vystavení na účet Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.
 3. Zboží je rezervováno pro Odběratele k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není Dodavatel povinen splnit dodávku zboží v potvrzeném termínu, ale dodá zboží v další přiměřené lhůtě po splacení.
 4. Jestliže Odběratel neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 14 dní ode dne splatnosti, je Dodavatel oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. V tomto případě zašle Odběrateli „oznámení o zrušení objednávky“ a Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.
 5. Dodavatel je povinen expedovat dodávku do 3 pracovních dnů ze skladu Dodavatele poté, kdy Odběratel na základě proforma faktury zaplatí Dodavatel kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na účet Dodavatele. Společně s dodávkou zboží Dodavatel vystaví a zašle Odběrateli fakturu – daňový doklad.
 6. Pokud nebude vyzvednuto předem zaplacené zboží se specifikací „osobní odběr“ do 14 dnů od vystavení faktury, případně pokud Odběratel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží se specifikací „dobírka“, je Dodavatel oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a to jednostranným prohlášením o odstoupení doručeným Odběrateli. V tomto případě je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny závazně objednaného a neodebraného zboží a veškeré prokazatelné expediční a přepravní náklady.
 7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí s výjimkou uvedenou v článku III odst.6. poslední věta. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.